Zo všetkého najviac vyčerpá nečinnosť.

Možnosti a podmienky členstva v Contours

 • Cvičiť v Contours môžete kedykoľvek a na ako dlho chcete v priebehu prevádzkovej doby pobočky.
 • Navštevovať môžete akúkoľvek pobočku Contours a to aj v zahraničí, Vaše členstvo je platné vo všetkých fitness Contours po celom svete.
 • Pri každej návšteve je Vám kedykoľvek k dispozícií naša trénerka, ktorá Vám vždy ochotne poradí. Chcete sa na niečo spýtať alebo máte nejaké želanie? Určite neváhajte a pýtajte sa!
 • Cena Vášho členstva je fixná. Prípadné zvyšovanie cien pre Vás neplatí pri predĺžení členstva do jedného mesiaca po jeho vypršaní.
 • Pokiaľ máte nejaký hlavný cieľ, ktorý si v Contours chcete splniť (napr. zníženie hmotnosti alebo formovanie postavy), informujte našu trénerku, poradí Vám, ako najrýchlejšie ciele dosiahnete.
 • Pre sledovanie Vašich pokrokov si u trénerky vyžiadajte cca raz za mesiac zmeranie postavy.
 • V cene členstva Contours je jedinečný 30 denný Contours stravovací program k zníženiu hmotnosti. Nájdete ho ve Vašej osobnej zložke na stránkach Contours.
 • Na každej pobočke sú 2-3x mesačne poriadané rôzne prednášky, kurzy či akcie. Prehľad akcií nájdete na internetových stránkach alebo na nástenke pobočky. Účasť na akcii je spravidla nutné nahlásiť trénerke niekoľko dní dopredu. Budete srdečne vítaná.
 • Pre väčší účinok a radosť z cvičenia Vám trénerka každý mesiac zmení cviky na rebounderoch.
 • Ako členka Contours môžete využiť zľavy našich partnerov. Ich prehľad je Vám k dispozícií vo Vašej osobnej zložke.
 • Na internetových stránkach Contours máte prístup do Vašej osobnej zložky, kde okrem iného nájdete:

údaje o Vašom členstve - začiatok, expiráciu
dni kedy ste Contours navštívila
prehľad Vašich meraní
históriu obsadenosti Vašej pobočky
aktuality z Vašej pobočky
dokumenty týkajúce sa Contours - napr. referenčné či motivačné programy
prehľad o prebiehajúcich kurzoch a prednáškach s možnosťou online prihlásenia
jedinečný 30 denný Contours stravovací program k zníženiu hmotnosti
dotazníky, newslettery, tipy Contours a pod.
kontaktné formuláre pre Vaše námety, pripomienky, sťažnosti
 

Veríme, že členstvo v Contours splní Vaše očakávania, pomôže Vám dosiahnuť Vašich cieľov a Vy sa po vypršaní členstva rozhodnete pre jeho predĺženie. Pokiaľ budete s čímkoľvek nespokojná, dajte nám o tom vedieť. K dispozícií je Vám kontaktný formulár vo Vašej osobnej zložke, či email contours@contours.sk

 

Členstvo v Contours - Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky boli zverejnené dňa 1.3.2010 a platia do prípadnej aktualizácie.

Prerušenie Vášho členstva (pravidlá platné pre členstvo zakúpené od 1. 4. 2015, podmienky pre členstvo zakúpené pred 1. 4. 2015 nájdete tu )

- v rámci členstva v Contours máte možnosť prerušiť členstvo vo vašej osobnej zložke.

- v priebehu 3m čl. nie je možné prerušiť zadarmo

- v priebehu 6m čl. je možné prerušiť 1x zadarmo

- v priebehu 12m čl. je možné prerušiť 3x zadarmo

- v priebehu 24m čl. je možné prerušiť 6x zadarmo

Prerušenie na dobu určitú:

Vo vašej osobnej zložke zadáte od kedy do kedy chcete členstvo prerušiť. Doba prerušenia môže byť od 7 – 120 dní.

Prerušenie na dobu neurčitú – s lekárskym potvrdením:

Vo vašej osobnej zložke zadáte od kedy chcete členstvo prerušiť. (Prerušenie je nutné nahlásiť ihneď, nie až po ukončení liečby). Do osobnej zložky je potom nutné do 4 mesiacov od začiatku prerušenia vložiť lekársku správu a vybrať do kedy chcete členstvo prerušiť. Trénerka Vaše prerušenie schváli. V prípade, že do 4 mesiacov nedôjde k nahraniu lekárskej správy do osobnej zložky, prerušenie sa od počiatku ruší. Doba prerušenia môže byť od 7 – 120 dní.

- Ďalšie prerušenie (podľa typu členstva) je možné za poplatok (8,- EUR).

- Nad rámec uvedených prerušení je možné celkom zadarmo prerušiť členstvo z dôvodu tehotenstva na 9 mesiacov.

Veríme, že sme nastavili ústretové a zároveň na cvičenie motivujúce pravidlá.

Tým Contours

Členstvo v Contours

Prevádzkovateľ  sa zaväzuje členke poskytnúť po dobu členstva a v rámci otváracej doby fitness štúdia časovo neobmedzený počet vstupov. Členstvo je viazané na osobu členky a trvá vždy vopred určenú, presne stanovenú dobu. Členka sa zaväzuje dohodnutú cenu za poskytovanie služieb platiť pravidelnými mesačnými platbami či jednou hotovostnou platbou pri nákupe členstva. Možnosti typov a cien jednotlivých členstiev členka nájde na stránke príslušnej pobočky Contours. Členstvo zaniká uplynutím zjednanej doby trvania členstva. Členstvo môže byť ďalej ukončené písomným odstúpením spoločnosti od zmluvy, a to hlavne v prípade, že členka hrubo či opakovane porušuje zmluvu či tieto obchodné podmienky.

Povinnosti členky Contours :
Členka je povinná po vstupe do klubu na vyzvanie preukázať svoju totožnosť.
Na základe členstva v klube nie je členka oprávnená čerpať doplnkové služby ako napr. konzumáciu nápojov a pod. Tieto služby členka hradí zvlášť.
Členka mladšia ako 15 rokov je oprávnená využívať členstvo výhradne s doprovodom ďalšej plnoletej členky.
Športové aktivity členky sú realizované na jej vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.
Členka nie je oprávnená využívať športové aktivity v prípade ochorenia, zranenia, pod vplyvom alkoholu či omamných látok. Prevádzkovateľ je oprávnený v týchto prípadoch znemožniť využívaniu športových aktivít.
Členka má za povinnosť riadiť sa pokynmi zamestnancov spoločnosti.
Do priestorov klubu nesmie členka vnášať akékoľvek nebezpečné predmety, zbrane, horľaviny, výbušniny a pod. V klube je zakázané fajčiť a donášať alkoholické nápoje. Do priestorov klubu je zakázané vstupovať so zvieratami.
Členka má za povinnosť pred použitím cvičebného stroja pokladať na koženku stroja uterák.
Členka má za povinnosť v prípade zmeny svojej kontaktnej adresy resp. tel. čísla túto zmenu nevyhnutne oznámiť prevádzkovateľovi.
V prípade porušenia povinností členky je prevádzkovateľ  oprávnený vyzvať členku, aby nevyhnutne zjednala nápravu, poprípade centrum opustila. V prípade neuposlúchnutia je prevádzkovateľ oprávnený ukončiť členke členstvo v klube.

Zasielanie písomností členkám Contours :
Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať všetky písomnosti na poslednú známu adresu členky. Nie je možné zásielku doručiť (z dôvodu odoprenia, neprevzatia a pod.) dňom doručenia zásielky sa rozumie deň, kedy zásielka bola vrátená prevádzkovateľovi.

Zmluvná pokuta v prípade ukončenia členstva odstúpením prevádzkovateľa:
V prípade ukončenia členstva odstúpením prevádzkovateľa sa zjednáva zmluvná pokuta rovnajúca sa výške nezaplateného členského poplatku pripadajúceho na dobu pripadajúcu do uplynutia zjednaného členstva.

Prevod členstva na inú osobu:
Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch povoliť prevod členstva členky na inú osobu, ktorú si zaistí sama členka. V prípade súhlasu prevádzkovateľa s prevodom členstva, musí byť členstvo úplne uhradené a členka je pred prevodom členstva povinná uhradiť 8 EUR poplatok za administráciu prevodu.

Návšteva ostatných pobočiek Contours:
V rámci zakúpeného členstva má členka možnosť navštevovať akúkoľvek pobočku Contours. Na pobočke, kde bolo členstvo zakúpené, však musí prebehnúť v súčte viac jednotlivých návštev ako na ostatných pobočkách. Kontrola tejto podmienky je vykonávaná v polovici platnosti aktuálneho členstva. V prípade, že podmienka nie je splnená, členka nie je oprávnená navštevovať ostatné pobočky Contours, dokiaľ sa počet návštev na pobočke, kde bolo členstvo zakúpené s ostatnými pobočkami aspoň nevyrovná.